Vi är med

Barenius, Susanne susanne@barenius.se

Specialist i allmänmedicin med stort intresse av konsultationsteknik och patientcentrering. Via kurs i KBT under ST-utbildningen, fick jag snabbt upp ögonen för vad jag egentligen gör i mötet med patienterna.  Nu jobbar jag ständigt med gränssättning och att göra medicinskt rätt i mina konsultationer, samtidigt som jag håller kvar ett patientcentrerat arbetssätt.

Bengtson, Urban urban.bengtsson@glocalnet.net

Allmänmedicinare,  färdig specialist hösten 2007. Har steg I-utbildning inom KBT. Sedan 2004 medlem i Östergötlands läns sjukskrivningskommitté vars uppdrag är att hjälpa läkare hantera den svåra sjukskrivningsfrågan. Tidigare medlem i Etiska Rådet, Östergötland. Försöker som läkare hjälpa patienter/medmänniskor leva det liv de faktiskt har istället för att passivt vänta på att någon annan skall fixa till det liv de önskar.

Berander, Johan: johan.berander@regionhalland.se

Född 1972. Ingenjörsutbildad IT-samordnare som fick möjligheten att läsa till läkare 2006. Vik. underläkare Barnmedicinkliniken Hallands Sjukhus Halmstad 2012. AT Hallands Sjukhus Varberg 2013-2015 med planerad Leg. läk. våren 2015. Har som motto för sin läkargärning att hjälpa människor att läka. Ser LmG’s arbete som oerhört intressant och har för avsikt att försöka arbeta efter de idéer som framförs i nätverket.

Björkman Holmer, Åsa

Specialist i psykiatri och allmänmedicin samt Medicinsk Rådgivare på NFC Falun.Klinikst verksam sedan -70talet. Har nog skrivit långt mer än tusen sjukintyg och tack vare min långa erfarenhet och min kliniska kompetens hjälpt minst lika många patienter till ökad hälsa.Vill vara med - eftersom jag lider av att man urholkat läkarrollen och med hjälp av vårdprogram och check-listor och " forskning" snart har ersatt läkarna med sekreterare. Jag vill verka för en upprättat och anständig läkarroll där humanism och läkekonst står i fokus.

Bohman, Maria

Leg sjukgymnast sedan 1994. Att genom nätverkande i LmG få möjlighet till perspektiv på eget beteende såväl som mina medmänniskors är en förmån! Jag strävar efter att använda inläningspsykologiska verktyg i kombination med mina sjukgymnastiska arbetsmetoder för att ge bästa möjliga vård på lång sikt. 

Cabreira, Ted tedca01@yahoo.se

Född 1968 i Brasilien, bor i Sverige sedan 1991. Läkarprogrammet i Linköping 2001-2006. ST-läkare inom Internmedicin och Medicinsk gastroenterologi och hepatologi sedan januari 2010. Vikariat och ST inom allmänmedicin från legitimationen till december 2009. Under tiden inom primärvården fick jag möjlighet att arbeta med människor som, av en eller annan anledning, var långtidssjukskrivna. Många av dessa människor hade, i utanförskapet som sjukskrivningarna medförde, blivit passiviserade och slutat att ta eget initiativ till förändring i sina liv. Många, dock inte alla, förväntade sig att vi inom vården skulle fatta de ”rätta” besluten angående deras liv och ”hjälpa” dem.  

”Hur man blir hållbar som läkare” - en heldagsföreläsning med Åsa Kadowaki inom ramen för min AT-utbildning öppnade mina ögon för Läkare med Gränser och arbete med att återge patienterna deras självständighet i att verkligen bestämma över sina liv oavsett försäkringssystem.

Dalsjö, Anna dalsjo.anna@gmail.com

Infektionsläkare som för 9 månader sedan gick över till Palliativ medicin(2013). Arbetade ca 1 år i Burma o fick därmed god inblick i den buddistiska filosofin samt människors sätt att hantera sjukdom, lidande o död. Då moderna mediciner oftast inte fanns fick jag erfara hur acceptens hade en stor läkande förmåga. Detta har haft stor inverkan på mitt sätt att arbeta. I västerlandet är acceptens ofta det samma som att ge upp - det är en missuppfattning. Vill gärna vara delaktig i Läkare med gränser.

Granström, Göran, dr.granstrom@telia.com

Specialist i allmänmedicin sedan 1998. Om sjukskrivningar och konsten att säga nej finns mycket att säga. Jag vill gärna se mig själv som en läkare som gjort den långa resan från passiv sjukskrivare till aktiv behandlare, med en hygglig förmåga att säga nej utan att mista min patients tilltro till mig som läkare. Jag betraktar numera sjukskrivning som, då indikationen sjukdom verkligen föreligger, ett av många behandlingsalternativ jag kan erbjuda patienten. Och jag överväger noga i varje enskilt fall risken för eventuella biverkningar. För sådana, har jag insett, finns det gott om...

Gustavsson, Thomas, thomas@humanact.se

Leg psykolog och en av grundarna till Psykologpartners.

Bor och jobbar för Psykologpartners i södra delarna av landet sedan 2003. Har under i stort sett hela senaste decenniet arbetat med psykiatriska frågeställningar i form av handledning, utbildning, träning samt implementering av beteendeterapeutiska modeller. Har varit med och implementerat modeller för gruppbehandling och urval inom psykiatrin i Malmö samt varit en av de som byggt upp Södermottagningen i Helsingborg. 

Hagslätt, Håkan  hakan.hagslatt@skane.se 

Som ST-läkare i allmänmedicin jobbar jag aktivt för att stärka den kollegiala samhörigheten i det svåra, men ack så viktiga, arbetet "för professionalism, mot illegitima krav och för goda arbetsvillkor" (sjukintyg/LoH utgör ett specifikt exempel av alla delar områden som målsättningen spänner över).

------ Exempel som belyser mig ------

- Något som gör mig glad: Situationer som stimulerar utveckling, tex när människor får och tar chansen att "leva upp till lagom högt ställda förväntningar".

- Något som jag ogillar: Situationer där människor "tvingas leva ner till lågt ställda förväntningar".

- Mest ögonöppnande bok: I trygghetsnarkomanernas land: Sverige och det nationella paniksyndromet,  David Eberhard, Prisma, 2006.

- Mest ögonöppnande vetenskaplig artikel: The Soft Science of Dietary Fat, Gary Taubes, Science, 2001, 291, pp. 2536-2545  

- Mest stärkande och hoppingivande föreläsning: Åsa Kadowaki, Läkemedel i Skåne, 21 mars -19.

- Roligaste arbete som jag haft: Läkare på vårdcentral!

--------- Något om min krokiga "karriär" ----------

• Arbetserfarenhet: Skräpplockning, parkskötsel, järnverksmanufaktur, telearbete, garderobiär,  naturvårdsarbete, militärtjänstgöring, skiftarbete plastindustri, vik gymnasielärare, doktorandarbete, universitetsarbete som föreläsare och handledare för kemistudenter på laboratoriet och för examensarbetare, samt forskning på högskola, i läkemedelsindustrin och som forskar-AT.

• Fil dr, Kemi, 1994 (Fysikalisk kemi/nanoteknologi, MR-diffusionsmätningar på cellmembranliknande strukturer i provrör).

• Efter doktorsexamen har jag arbetat akademiskt som universitetslektor och forskningsingenjör, medan jag i läkemedelsindustrins FoU har haft roller som specialist, gruppchef, projektledare och Senior Research Scientist.

• Läkarexamen, 2010. Leg läk 2013. 

• Läkararbete i 9 regioner/landsting, med 7 olika journalsystem, på 43 st olika vårdcentraler och 7 st jourläkarcentraler (inklusive beredskap som primärvårdsjour på nätter/helger utanför ordinarie öppettid).

• ST i allmänmedicin planeras vara klar mars -21.

Hange, Dominigue, trapido2002@yahoo.se

Distriktsläkare som noterat att mycket av den psykiska ohälsa som förväntas hanteras inom vården inte är sjukdom. Deltog i utbildningsdag med Åsa Kadowaki 2016 och tyckte det var en härlig och viktig dag. 

Jagbehöver bli påmind om det du föreläste om med jämna mellanrum och vill därför vara med i nätverket.

Happstadius, Karin, Spec i allmänmedicin, verksam i Linköping

Jag vill vara en professionell läkare och idag mer än tidigare betyder det att jag måste kunna sätta gränser. Gränser; för att inte skada patienter och för att framgent orka jobba med bibehållet engagemang och med ett holistiskt perspektiv och förhållningssätt.

Åsa Kadowaki har sedan många år varit en mycket god och viktig handledare för mig i denna ständigt pågående utveckling.

Hedberg, Annika, distriktsläkare, palliativa medicinare, annika@uniqaq.se

Jag är specialist i allmänmedicin, men framför allt har jag arbetat med palliativ medicin och äldrevård. Den oerhörda diskrepansen mellan det vi har att erbjuda de som är verkligt sjuka och de resurser vi lägger på friska personer med önskemål, tillsammans med insikten om de hälsoproblem vi skapar genom vårdinsatser som inte är befogade, har under lång tid drivit mitt tänkande att vi läkare måste agera utifrån vad som är medicinskt befogat och inte vad patienten efterfrågar. Min lycka var stor när jag fann Åsa Kadowakis bok och såg att det finns fler som tänker som jag.

Helde, Sebastian ST-läkare i Allmänmedicin, Jönköpings län

Jag strävar efter att, med en balans mellan medkänsla och visdom, göra så gott jag kan för att hjälpa människor. Jag har en stark tro på alla människors inneboende faktiska förmågor, snarare än de subjektivt upplevda oförmågorna, och mitt mål är att arbeta för att stärka tillgångarna i individer.

Jag älskar mitt yrke, och förstår att det innebär en enorm tillgång då vi på så kort tid har förmånen att få komma nära inpå våra patienter. Det ger en oändlig potential att hjälpa väldigt många. Jag känner stor tacksamhet inför detta, och vill verkligen förvalta detta förtroende.

Tack Åsa för inspirationen att våga göra detta!

Hellman, Maria maria.hellman@psykiatripartners.se

Specialist i Psykiatri, Linköping. Har varit med och infört KBT-utbildning för Östergötlands AT-läkare. 


Hellqvist, Louise, louiseh@kth.se

Jag är ST-läkare i allmänmedicin (ht2023) och sedan tidigare civilingenjör i teknisk fysik. I mitt dagliga arbete på vårdcentral ser jag en ökande grad av medikalisering där gränsen mellan att ”må dåligt” och ”sjukdom” mer och mer suddats ut - i synnerhet inom psykiatrin. Med New Public Management och Big Pharma är det många vårdgivare och läkemedelsbolag som underblåser medikaliseringsvågen i vinstdrivande syfte, vilket har lett till vård som på lång sikt stjälper snarare än hjälper. Jag försöker arbeta med att vända denna trend


Hüttermann, Meike, Specialist i allmänmedicin, verksam i Västra Götaland.

I mitt dagliga arbete träffa jag allt fler patienter som söka för nedstämdhet och ångest som är relaterat till livssituationen. Många önskar att bli sjukskrivna och/eller får läkemedel för att slippa dessa obehagliga känslor. Genom Åsas och Karins KBT-baserad handledning för allmänläkare har jag fått hjälp och insikt i hur jag kan förhålla mig professionellt mot dessa patienter. Jag vill fortsätta utveckla mitt arbetssätt att hjälpa mina patienter utan att skada dem med medikalisering och passivisering.

Härnborg, Irina, irina.harnborg@vgregion.se

Bor i Sverige i sedan 21 år. Är barnläkare, jurist, advokat i mitt hemland (Ryssland).  Utbildats vidare inom läkaryrket i Sverige (AT plus ST) och är numera specialist i Allmänmedicin.

Jobbar på Götene VåC Närhälsan sedan länge och är engagerad som MA- och FMA-läkare.

Arbetat som "läkare MED gränser" under lång tid. Står konsekvent för mina medicinska bedömningar och för det jag gör, vilket inte alltid uppskattas av omgivningen. Jag vill vara med och få stöd från alla som tänker och jobbar på samma sätt så jag.

Höglund Kupriyanova, Svetlana barnläkare från Ryssland, ST-läkare i Allmänmedicin, Sörmland, Svetlana.Hoglund@icloud.com.

Efter min universitetsutbildning i Ryssland och yrkeserfarenhet där har jag lärt mig att sjukskriva sjuka människor som ett led i att få dem friska.

Här i Sverige anser många kollegor, att man kan sjukskriva enbart på patientens önskan om sådan.

Återfick hoppet efter det att jag träffat och lärt känna Åsa Kadowaki, glad att vi är flera som tänker och känner lika! Medikalisering är inte ett alternativ om man vill främja hälsa.

Isaksson, Michael helgeandsgarden@yahoo.com

Tidigare lärare på kockgymnasiet. "Det börjar redan i skolan!" Attityder och förhållningssätt till livet lärs in redan från början och kommer att påverka individens utveckling. Vi måste alla bli medvetna om hur vi bidrar till vårt samhälles utveckling.

Johansson, Chris christina.chris.johansson@ptj.se

Legitimerad fysioterapeut och verksamhetschef för skånsk Hälsovalsenhet Brahehälsan Löberöd, som bland annat är känd för årligen höga poäng på nationella patientenkäten. Vill värna om patienternas delaktighet i sin behandling samtidigt som den medicinska priorieteringen måste få väga tyngst. Deltar gärna i dialogmöte med politiker och tjänstemän och värnar om att min personal skall arbeta på ett patientsäkert vis i en allt tuffare primärvårdsvardag.

John, Michael, michael.john@psykologpartners.se

Född i Freiburg/Tyskland 1965.

Psykiater vid Universitetssjukhuset i Linköping. Specialist i psykiatri och  psykoterapi (Berlin) 2004.

Bosatt i Sverige sedan 2004

Kadowaki, Åsa asa.kadowaki@lakaremedgranser.org

Se under initiativtagare till nätverket. Jag har alltid velat bidra med att "göra rätt", men inte genom att undvika att göra fel. Jag förstod tidigt att man har sitt liv en period som slutar lika för alla.  Att leva, innebär att använda tiden till man dör. De kriser jag har haft och gått igenom, är de perioder som jag mått sämst. Trots det skulle jag inte vilja vara utan de upplevelserna, för jag vet att det inte finns någon utveckling utan smärta.

Karjala, Jaana jaana.karjala@regionsormland.se                                                                                                                                                                                          Jag vill "vara med" då nätverket känns mera angeläget än någonsin, när läkare arbetar mer och mer enligt "à la carte" och förväntas uppfylla patienternas förväntningar som ett missförstått sätt att öka complience. Istället riskerar vi att skada patienterna. 

Jag är barnläkare och barnallergolog. Jag har alltid varit djupt intresserad av de filosofiska, etiska och moraliska aspekterna i läkaryrket. Det är ett svårt arbete vi har och det är komplicerat att förklara varför det är så svårt. 

Läkaryrket innebär mer ansvar, stress, svårigheter och fler krav och än någonsin i historien, på ett opåverkbart och ofta omätbart sätt. Inte undra på att den berömda "väggen" bär avtryck av så många kollegor. Ofta av dem som faktiskt bryr sig mest. För de tror att de ska göra allt. Det kan ingen och det har tagit onödigt lång tid att komma till den insikten för min egen del. 

Karlsson, Marit marit.karlsson@bredband.net

60-talist, palliativ medicinare med stort intresse för etik. Forskare, kliniskt verksam inom LAH i Linköping.

Kolbeinsson, Þórir  thorir.kolbeinsson@gmail.com

Jag är utbildad som allmänmedicinare i Sverige, men jobbar för det mesta på Island. Har varit ordförande för Isländska Allmän Medicinsk Förening 1999-2003.

Kristinsson,Valur Helgi, valurhelgi@gmail.com

Född 1972. Allmänläkare i Lund.Googlade Åsa Kadowakis namn efter föreläsningen om utmattningssyndrom i Lund i september 2007och hittade då Läkare med Gränser og blev oerhört glad.

Verkligen bra att någon bryr sig om detta.  Har funderat mycket kring detta efter att jag läste artikeln "EBM:Unmasking the ugly truth" i BMJ. http://www.bmj.com/cgi/content/full/325/7378/1496?ijkey=jk041lVXqyYfM

Kovacs, Robert

Specialist i allmänmedicin sedan 2012 med intresse av att integrera ett KBT-mässigt tänkande i patientarbetet t.ex. genom att sätta långsiktiga mål för patienten före kortsiktiga önskemål.

Lagercrantz, Gabriel, gabriel.lagercrantz.sll.se

ST-läkare i allmänmedicin(2013) med intresse för människans beteenden och psykologi. "Jag får fortfarande bränsle till att vara nyfiken och glad i mitt arbete tack vare dig, Åsa!" Jag tror också att jag inspirerat mina kollegor till många av dina bra tankar. Jag går gärna med i nätverket "Läkare med gränser".

Larsson, Annika annika.larsson@vll.se

Jag är född 1969 i Finland. Utbildad i Umeå. Specialist i Allmänmedicin sedan 2006. Jobbar som helt vanlig familjeläkare i Skellefteå.  Efter SFAM-mötet i Åre, okt 2010, "tvingade" jag hela personalen på vårdcentralen att läsa "Svensk sjukvård till vanvett" inför vår verksamhetsplanering. Nu skall vi försöka få tillstånd en internutbildning kring detta tänkesätt.

Lesiewicz, Agnieszka agnieszka.lesiewicz@regionostergotland.se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Arbetar i Sverige som ST inom psykiatri sedan januari 2006. Utbildad till läkare i Polen där jag deltog i forskning kring ADHDproblematik hos barn. Gjorde min AT-tjänstgöring i Warszawa i Central Klinisk Sjukhus. Därefter påbörjade min ST inom psykiatri i Polen 2002. Jag är intresserad av kommunikation i vården, mötet mellan patient och läkare och hur det påverkar våra bedömningar. Medlem i ST-rådet i Östergötland.

Liljedal, Anne anne.liljedal@lio.se    AT-läkare i Östergötland 2011. Jag har fårr lära mig att säga till om hur jag vill ha det med tidboken, antal patienter och hur lång tid jag behöver. Trots det har rädslan varit stor de första dagarna jag hade mottagning. Som tur är kunde jag få hjälp av vårdcentralens psykologen som givit mig en hel del tips och jag fick låna din bok, Svensk sjukvård till vanvett..... Läsningen har hjälpt mig hitta tillbaka till hur jag vill arbeta som läkare. Den diffusa obehagskänslan i magen och konflikträdslan är fortfarande lika tydlig, men jag har kunnat börja stå kvar trots de känslorna. Sakta men säkert övar jag mig i dagliga möten i att ge patienterna stöd och råd till ett rikare och friare liv, som de själva bestämmer över

Lindh, Johannes johannes.lindh@home.se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Disputerat i cellbiologi och är specialist i allergologi, invärtes medicin och reumatologi, tidigare överläkare vid lasarettet i Falun. Arbetar nu på vårdcentral med målet att hjälpa människor som är på väg in i utmattningstillstånd. Författare till boken “Medicinskt svårförklarliga symtom”. Har alltid velat förstå vad som händer i kroppen vid fibromyalgi, elkänslighet, kroniskt trötthetssyndrom, multipel kemisk känslighet, utbrändhet m.fl. tillstånd, som jag uppfattar som funktionella rubbningar. Har därför under många år gjort ett omfattande researcharbete i medicinsk vetenskaplig forskning och funnit att människor som inte kan sätta gränser, är alltför ambitiösa och inte lyssnar till kroppens varningssignaler får störningar i kroppens stresshormonsystem, men även könshormoner påverkas. Andningen påverkas, i flertalet fall kan man påvisa en hyperventilation (hypokapni, lågt partialtryck av koldioxid i artärblod). Utifrån dessa patogenetiska mekanismer kan man sen ganska bra förklara de olika symtomen. 

Lindelöw, Maria marialindelow@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Född 1967. Läste medicin, efter att ha arbetat som sjuksköterska i tio år, i Skåne 2001-2006 och nu gör jag min ST i allmänmedicin i Tyringe i norra Skåne. Den tyngd jag känner i bröstet när jag i tidboken ser "sjukskrivning", försöker jag utmana och vända till något som känns lättare. Tror inte på inaktivitet; människan krymper ju av det. Satte idag för första gången diagnosen utmattningssyndrom, men vad är det egentligen, i vårt så trygga samhälle?

Linder, Jürgen jurgen.linder@ki.se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Är från början tandläkare, speciellt intresserad av barntandvård, kom tidigt i underfund med att barn från ”finare” skolor oftare krävde mer bedövning än barn från landsorten. För att försöka finna en förklaring frågade jag runt, men ingen visste så jag började läsa medicin, blev så småningom psykiater och smärtspecialist, disputerade 1992 och blev sedermera docent.Har de senaste 25 åren ägnat mig åt att systematiskt undersöka långtidssjukskrivna patienter på olika håll i Sverige och med olika diagnoser i ”botten” som t ex depression, övervikt, elallergi mm mm.Publicerat och publicerar fortfarande artiklar i ämnet, mer nu sedan jag blivit pensionär, nästan bara i internationella tidskrifter.

Mycket komprimerad slutsats är att ”depression” ofta finns med liksom smärta, i samband med långtidssjukskrivning, men den annars vanliga familjära förekomsten av depressiv sjukdom saknas nästan helt här. Min tolkning är att det inte rör sig om en depression, även om en del av kriterierna i DSM-IV finns utan det är mera ett tillstånd av livsleda ofta baserat på att man tycker sig ha ”rätt” till allt möjligt, som t.ex. sjukskrivning och av olika anledningar berövats denna rätt. Dessvärre hör 70 procent av alla långtidssjukskrivna till denna kategori och det finns utomordentliga botemedel numera som kort kan sammanfattas med

1.       Konsumentupplysning – sjukdomen är inte livsfarlig, leder inte till invaliditet, kan nästan alltid botas men gör man ingenting så får man en dålig livskvalitet pga den negativa feedback som uppstår.

2.       Fysisk träning som inte på minsta sätt behöver vara av idrottskaraktär – hjälper mot smärtorna- inte med detsamma utan efter någon månad, men snabbare mot ”depressionen”

3.       Återgång till förvärvsarbete så fort det går, om det inte finns arbete – försök sätta struktur på tillvaron.

Låter enkelt?? Jo, men det blir en del blod, svett och tårar, men du vinner kriget! Det finns numera folk i vården som kan hjälpa till, fast undvik sjukvården så långt möjligt i alla fall. Ord som innehåller stavelsen ”sjuk” gör dig snarare sjuk än frisk.

Marteinsdottir, Ina ina.marteinsdottir@liu.se

Jag är arbetat på ett eller annat sätt med psykiatri sedan 1981 först och är intresserat av att delta i diskussioner om var gränserna skall ligga eftersom jag är medveten om att utan gränser funkar ingenting men samtidigt de föränderliga beroende av kultur, grupp och samhälle.

Memarian, Ensieh ensieh@hotmail.com

Jag vill vara en läkare med gränser för att kunna hantera det jag möter som läkare i primärvården. I mitt arbete handskas jag dagligen med skadliga/onödiga sjukskrivningar och tar emot olika typer av beställningar från patienter och andra aktörer. Det är frustrerande att mycket stor del av min arbetsvardag går åt till icke medicinska ärenden. 

Ibland har jag känt mig ensam i mitt yrke när jag har vägrat att bortse från mina medicinska bedömningar. Ibland har jag känt mig pressad att göra som patienten vill pga olika omständigheter. Det stressen har minskat sedan jag tog del av en föreläsning om läkarrollen och professionalism.

Milos, Veronica, Veronica.Milos@skane.se

Född ´74 i Rumänien, specialist i allmänmedicin och doktorand i Lund, forskar om följsamhet till behandlingsrekommendationer. Klinisk verksam på Laröd VC i Helsingborg. Stort intresse i kommunikationsteknik, patient-läkar kontakt, motiverande samtal. Försöker alltid se människan bakom sjukdomen och är motståndare till trygghetsnarkomanin i vården. Försöker begränsa utredningarna "i fall att" eller "för att inte missa något" eftersom jag har förstått att det leder i många fall till onödig oro och lidande hos patienten. Försöker fostra upp mina döttrar med principen att man måste alltid våga lite mer än man tror man kan för att utvecklas. Tror på vikten av förebilder i arbetslivet som inspirationskälla.

Olesen, Claus, claus.olesen@ltblekinge.se

Jag känner igen mig i det som formulerats på Läkare med Gränsers hemsida och kan bejaka allt jag läste.

Så har jag praktiserad mitt läkaryrke sedan decennier.

Jag är pensionerad ortoped och kirurg och numera 50% resursläkare på vdc i Blekinge mest som ortopedkonsult men även andra patientkategorier inklusive psykisk ohälsa.

Pagonis, Christos, christos.pagonis@lio.se

Född 1976 i Grekland, verksam i Sverige sedan 2005.

Specialist i invärtesmedicin sedan 2011, ST-läkare i kardiologi i Linköpings universitetssjukhus. Studerat medicin i Grekland, Thessaloniki, 1996-2003.  Tidigare jobbat i hemlandet på ön Korfu, och sedan 2005 i Uddevalla, Göteborg och nu i Linköping. Inga andra meriter än att jag har alltid försökt göra, ibland på ett helt felaktigt sätt, det bästa för mina patienter. Jag hoppas att under mitt livs bana ska jag lära mig tillräckligt  av "den konsten som är för stor för livet" (ars longa, vita brevis ). Varför? Sådan är jag... nyfiken. Tror inte att ytterligare förklaring behövs. Nätverket är ett bra steg i den riktningen. 

Peebo, Beatrice beatrice.peebo@liu.se

Ögonläkare med en önskan att lära sig allt om hur vi bäst lever våra liv; med glädje, sorg och smärta.

Strävar för att vi skall dela med oss av vår positiva energi och på så sätt sprida livskraft, bot och glädje.

Därför är jag med i LMG.

 

Rousseau, Andréas - avliden 2012-04-09

Psykiater sedan 2005. Arbetade inom psykiatrin med bl a hjälp till självhjälp, empowerment och motivation till förändring. Speciellt intresserad av dialektisk beteendeterapi och ”samtalskonst”. Var med i Läkare med gränser, då det hjälper mot eget emotionellt undvikande. Intresserad av forskning, men hade ingen tid för det sista åren. Uttryckt stark önskan om ett förändrat förhållningssätt till hälsa inom vården - ville införa ACT (Acceptance and Commitment Therapy) som behandlingsform i den offentliga vården.

Santakangas, Pirkko, pirkkosantakangas@hotmail.com

Jobbar som en gynekolog i Mälarsjukhuset Eskilstuna(2013). Jag associerar "Läkare med gränser" till att rakryggat våga säga jobbiga saker och vända o vrida ärenden- inte bara kortsiktigt lösa problemen för stunden och delar ut budskapen. Alla läkarstudenter borde få en föreläsning från er! Jag vill stödja er med mitt namn!

Shayegh, Hamed, född -80, specialist i allmänmedicin, Nyköping, hamed.shayegh@gmail.com

Specialintressen: kärlek, ärlighet, mod, noggrannhet/engagemang, människointresse, holistisk människosyn som i medicinska termer översätts till: patientcentrering, evidensbasering, psykiatri, psykosomatik.

-Jag blev initialt skrämd av namnet läkare med gränser som jag trodde handlade om ett forum för läkare som vill begränsa sitt uppdrag till det biomedicinska/fysiska delen av patienten/människan men efter att ha läst igenom all material på sidan och även lyssnat på Åsa och Urban i olika sammanhang insåg jag snabbt att jag delar den existentiella/humanistiska grundvärderingen. För mig har motivationen att bli läkare handlat om att hjälpa människor men när jag kom in i den praktiska sjukvårdsvardagen blev jag förblindad av olika dimridåer som jag bl.a. med hjälp av forum som detta skingrat för att komma fram till kärnan av läkarrollen samt fått konkreta verktyg från tex viktigtpariktigt.nu för att hjälpa människor på riktigt! För vidare läsning se min summerande föredrag nedan. Jäv: Även medlem i Läkare Utan Gränser :)

Läkekonst eller Vad håller jag på med egentligen.mp4 (1h föredrag, 880mb)

https://drive.google.com/file/d/1wFil5CzKDX60DXXsR3mOVr6vVXoeYbCM/view?usp=sharing

Powerpointbilderna:

https://drive.google.com/file/d/1dPxwCHqqqI-WgCZnL-I3QXOZ2lEYAeZw/view?usp=sharing

Steen, Leena, leena.steen@outlook.com

Född -54, först sjuksköterska, sedan distriktsläkare sedan 20 år i Gbg. 1-årig KBT-utbildning. Vill jobba så länge jag kan, hoppas på 10-talet år. Sedan några år VC i område med högt ohälsotal, ser det som en stor utmaning, tror starkt på det jag gör. Boken "svensk sjukvård" är så klockren, känner mig stärkt. Står ut med att höra "det är min rätt att få", "du är skyldig att ge" osv. Jobbar med att lägga tillbaka ansvaret på patienterna. Genomgår just nu en personlig utvecklingsfas (jan 2015). 

Theodorsson, Elvar elvar.theodorsson@telia.com

Laboratoriemedicinare och professor som har arbetat med undervisning och forskning sedan 1980 och med administration inom 

universitet och landsting sedan 1985. Involverad i Europaunionens harmonisering av specialutbildning och specialistexamina inom 

Laboratoriemedicin under 11 års tid och i medicinskt kvalitetsarbete sedan 1985.

Toll John, Rani rani.toll@regionostergotland.se

Född 1975, Läkarutbildning 1996-2002, Doktorand o avhandling i Berlin, Charité, Institutionen för dermatologi 2002-2004.

AT vid US Linköping 2004-2006. Pågående ST i akutsjukvård på US i Linköping sedan 2006.

Föräldraledig 2005, 2007 och 2009.

Blev oerhört upplyft av läkare-med-gränsers hemsida då man där visar tilltro till människans egen förmåga att klara av och lösa motgångar. Har instinktivt under utbildningen känt att vi läkare har "tränats" in i ett felaktigt förhållningssätt som har mindre med läkekonst att göra och mer med rådande kulturella värderingar i det svenska samhället. Är intresserad av att förändra samhällets och läkarnas egen syn på läkarrollen. Önskar själv bli mer aktiv i att få patienterna att känna glädjen och möjligheterna i det egna ansvaret för sin hälsa. Jobbar sedan några år också aktivt i Östergötlands Läkarförening med tyngdpunkt på frågor som gäller återtagandet av patientfokus i sjukvården samt att förbättra det kollegiala samarbetet.

Wandel, Anne

Oerhört berikande med de typer av diskussioner som uppkom när du föreläste för oss om ångest. Jag vill gärna ansluta mig till "läkare med gränser"!

Jag jobbar som ST-läkare på S:t Görans Sjukus, Norra Stockholms Psykitari och har kommit drygt halvvägs i min ST våren 2015.

West, Niels niels.west@lg.se

Niels West född 53, i Sverige sedan 1980, Distriktsläkare på  aktuell plats i Edsbyn sedan 1997. Således nu i en position med möjlighet att kanske verka i det nära samhället som går utöver dagens uppgifter på tidboken.

Den medicinska professionen har potential att utifrån sina egna förutsättningar verka som en god kraft i samhället.

Jag vill vara med i ett kollegialt sammanhang som verkar för detta med gemensam kraft och och utväxling av idéer.

Wiberg, Anette wibergbmanette@hotmail.com

57 år, jobbar som allmänläkare på Capio Citykliniken i Helsingborg och Klippan. Vi är ett gäng läkare som insett den ringa nyttan och riskerna med sjukskrivningar och narkotiska läkemedel. Vi har också förmånen att arbeta med ett resursteam dit vi omedelbart remitterar patienter där man misstänker att det kan röra sig om långdragna tillstånd, helst INNAN det lett till sjukskrivning. Jag har inga siffror, men helt klart är att antalet sjukskrivna och förskrivningen av narkotikaklassade läkemedel härifrån har sjunkit drastiskt. Flera patienter har kommit på spåret igen, andra söker sig till andra, "snällare", vårdgivare. Jag är övertygad om att vår arbetsmodell håller i längden och att den gynnar patienterna. Förhoppningsvis kommer modellen spridas till andra vårdenheter. Jag personligen jobbar efter mottot att inte sjukskriva alls om det inte föreligger absoluta skäl.