Litteratur

McGonigal, Kelly

The willpower instinct. En bok om hur hjärnans två "minds" konkurrerar om att få styra. Att välja medvetet tar energi - det går att träna upp "viljemuskeln i hjärnan". Lättläst engelska med roliga exempel från psykologiforskningen samt uppgifter som kan förändra hur du upplever ditt liv och din förmåga att påverka det.

Russ, Harris

The confidence gap. Självkänsla beskrivet i beteendetermer. Alla kan bete sig med självkänsla :) Det kräver bara träning av nya beteenden, aktiva copingstrategier samt en livsriktning. "Yes, it's simple but not easy."

Jeding, Kerstin

29 sidor om stress eller oro eller sömnstörning

Tre självhjälpsböcker som hjälper läsaren  att träna de viktiga färdigheterna - medveten närvaro (lägga märke till..), acceptans (ge plats för, vara villig att uppleva...) och medvetna val (commited action - välja uppmärksamhetsfokus och vad man lägger sin energi på). Om du gör det som står där får du ett mer tillfredsställande liv.

Olle Wadström - ”Att förstå och påverka beteendeproblem”

Boken är en genomgång av inlärningspsykologiska principer och hur man kan använda dessa för att förstå människors beteenden (göra beteendeanalys) och sedan tillämpa denna analys för att effektivt påverka beteendet. Boken innehåller mängder av exempel från vardag, skola, hem, vård och många olika typer av beteendeproblem. Flera nya avsnitt bland annat om hur man ska göra för att få bättre självförtroende har tillkommit i den nya upplagan. Boken är grundläggande och kräver inga speciella förkunskaper, utan kan ses som en introduktion till TILLÄMPAD BETEENDEANALYS det vill säga kärnan i den kognitiva beteendeterapin (KBT). Boken innehåller talrika fall och exempel, vilket gör att den känns ”nyttig”.

Såväl föräldrar, lärare, personal som socionomer, psykologer, socialarbetare torde ha stor glädje och nytta av den.

Olle Wadström - "Sluta älta och grubbla"

Om tänkande som ett beteende och möjligheter att påverka dess negativa konsekvenser via beteendeterapeutiska interventioner. Självhjälpsbok.

Olle Wadström - "Tvångssyndrom"

För alla kliniker som kommer i kontakt med tvångstankar och - handlingar. Kan även läsas av anhöriga och drabbade. "För att bli av med tvång måste man sluta med tvång."

Niklas Törneke och Jonas Ramnerö "Beteendets ABC"

Grunderna i inlärningsteori och beskrivning av hur beteenden förstärks eller släcks ut av sina konsekvenser. För alla som arbetar med människor. Exempel ur vardagen och från sjukvården. 

Niklas Törneke "Relational Frame Theory" Teori och klinisk tillämpning

Hur påverkar det vi tänker det vi gör? Finns det sätt att tänka som skapar psykiska problem och i så fall varför? Grundforskningen inom inlärningsteori har nya svar på gamla frågor om språkets makt. Denna kunskap används i "tredje vågens KBT" - ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Ingrid Carlberg "Pillret"

En kartläggning av samspelet mellan läkemedelsindustrin, diagnoser och läkare. Varför räcker det inte med att äta antidepressiva för att leva sitt liv?

Samir Okasha "Philosophy of science" A very short introduction

Från Aristoteles till Wittgenstein. Vad vet vi, vad antar vi och kan man få bevis för att något är sant?

Steven Hayes "Sluta grubbla, börja leva"

En psykoterapi i bokform. ACT, acceptance and commitment therapy, hör till den senaste utecklingen av KBT. Det handlar inte om symptomreduktion utan att kunna leva sitt liv med alla sorts känslor och reaktioner.

Per Carlbring "Ingen panik"

KBT-Självhjälpsbok vid panikångestsyndrom.

Liv Svirsky "Mer än bara blyg"

Om social fobi - självhjälp enligt beteendeterapeutiska principer.

        

Lars-Göran Öst - ”Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin”

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en behandlingsform som tilldrar sig ett allt större intresse. Metodens syfte är att förändra människors beteende i vid mening. I den svenska beteendeterapeutiska föreningens definition av KBT framhålls att " tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu". Denna bok visar hur KBT kan tillämpas vid en rad olika psykiatriska tillstånd. Boken inleds med en genomgång av den teoretiska bakgrunden till kognitiv beteendeterapi generellt, med speciellt fokus på utvecklingen av KBT, samt en utförlig genomgång av beteendeanalys – det instrument som ligger till grund för KBT:s arbetssätt. 

De psykiatriska tillstånd som sedan tas upp ur ett KBT-perspektiv är: paniksyndrom, specifik fobi, social fobi, ångestsyndrom, posttraumatisk stresstörning, depression och bipolär störning, schizofreni, ätstörningar, sömnstörningar, borderline personlighetsstörning, självskadande beteende samt alkohol-, drog- och spelberoende. 

De olika tillstånden ges en beskrivning utifrån gällande diagnostiska kriterier, därefter visas hur KBT-modellen och beteendeanalysen kan se ut för respektive tillstånd. Olika behandlingsvägar beskrivs samt hur behandlingsresultaten kan vidmakthållas. Flertalet beskrivningar har också konkreta fallvinjetter. 

Boken avslutas med en genomgång av det empiriska stödet för KBT vid de olika tillstånden.

Ivan Illich - "Den farliga sjukvården"

”I boken från 1975 går filosofen och civilisationskritikern Illich till hårt angrepp mot det moderna sjukvårdsetablissemanget. Illich menade att sjukvårdens förtjänster var kraftigt överdrivna och att den moderna sjukvården hade blivit ett allvarligt hot mot människors hälsa. Illich ansåg att det var fel av sjukvården att försöka upprätthålla en nollvision i fråga om sjukdom och lidande. I stället borde man hjälpa fler människor att inse att smärta och oro – även lidande och död – faktiskt är ofrånkomliga inslagi det mänskliga liv.”

 

Niclas Almén - "Stress- och Utmattningsproblem - Kognitiva och beteendeterapeutiska metoder"

Detta är en konkret handbok om hur stress- och utmattningsproblem kan förebyggas och behandlas. Författaren redovisar en mängd problemområden och metoder och ger också en introduktion till kognitiv beteendeterapi (KBT). Många exempel och illustrativa modeller beskriver hur problem utlöses och vidmakthålls. Innehållets omfattning gör att boken är relevant både vid psykisk ohälsa i allmänhet och stress och utmattningsproblem i synnerhet.

Claes Davidson - "Det finns ju gränser" (Altum 1990).

Om ansvar och frihet. Acceptans och verklighet. Gränssättning som bas för resepkt för individens integritet.

Skuldbeläggande som försvar och personlig dialektik som väg mot personlig utveckling. Utgår från psykodynamisk teoribildning.

Rekvireras direkt från förlaget tel 08/640 89 40.

Claes Davidson, Handbok i psykiskt självförsvar, Altum1987 - rekvireras direkt från förlaget tel 08/640 89 40

Kommunikationsfärdigheter med fokus på individens autonomi och ansvar för att välja. Om att vara ett subjekt och även låta den andre vara det genom att låta den personen välja åt sig.

Kåver/Nilssonne; ”Dialektisk beteendeterapi” Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsform som utvecklades av Marsha Linehan i USA under 1990-talet. Behandlingsmetoden har tagit inspiration från inlärningsteori, kognitiv teori, dialektisk filosofi och zenbuddhistiska tankesätt. Den idé som genomsyrar arbetssättet är dialektiken mellan acceptans och förändringsarbete. Patienten går både i individualterapi och i färdighetsträning. De färdigheter som tränas är förmåga att vara uppmärksam och närvarande i nuet, att kunna skapa och vidmakthålla goda relationer till andra, att kunna reglera sina känslor, att kunna klara svåra situationer utan att ta till destruktiva beteenden, t.ex. skada sig själv. Boken tar speciellt upp hur DBT kan användas i arbete med patienter med IPS (emotionellt instabil personlighetsstörning), med annan terminologi kallad borderline personlighetsstörning. Patienter med IPS har särskilda problem med att reglera känslor och de fastnar lätt i destruktiva mönster. Boken inleds med en diskussion av IPS och vilka speciella svårigheter patienter med denna diagnos ställs inför. Sedan tar författarna upp bakgrund och teoribildning bakom DBT samt går noggrant in på hur DBT struktureras, både terapin som sådan och den enskilda sessionen. DBT utvecklas hela tiden – vi får exempel på hur DBT kan användas i arbete med nya patientkategorier, t.ex. äldre deprimerade, missbrukare och familjemisshandlare. En summering av aktuell forskning kring DBT finns också med. Avslutningsvis möter vi några tidigare patienters reaktioner på DBT som behandlingsform. Boken vänder sig främst till studerande och verksamma inom psykologi, psykoterapi och vård samt andra som i sitt yrkesliv kommer i kontakt med människor, men den kan även läsas av patienter. Alla kan låta sig inspireras av den positiva människosyn som präglar framställningen.

 

Steven Hayes “Acceptance and Commitment Therapy” - grundbok om denna terapiform.

 

Martell, Jacoboson, Addis ”Depression in context”

Findings from the latest study om trating depression, Neil Jacobson was a leader in developing and testing treatments for depression. At the time of his death in 1999. he. Martell . and Addis had just begon work on this book documenting one of the largest clinical trials for depression. They found thet treating depression by helping to activate people is just as effective as helping them to change their thinking.

 

“Overcoming depression one step at a time”

Behavioral activation therapy offers effective, fast relief from depression. This powerful and progressive therapy steers away from the idea that depression symptoms represent an illness or weakness. Instead, depression is merely a signpost pointing directly at the things that need to change in one's life. Its engaging exercises make it easy for you to focus on activities that will inspire you with feelings of pleasure, mastery, and engagement. Learn to develop a list of enjoyable activities, or activities you need to engage in as a part of a normal and satisfying life. Begin with the easiest (or sometimes, the most indispensable) activities on your the list, and learn how to tackle them one by one. This simple, profound process will connect you with naturally occurring rewards, which are powerful antidotes to feelings of depression. With this foundation, go on to change how you approach your day-to-day life-your daily activities, the choices you make, and the way you cope with life's ups and downs. You'll find this proven-effective approach to coping with depression easy to master.

 

Sundel & Sundel ”Behavior change in the human services”

Provide a systematic introduction and overview of behavioral and cognitive principles and their applications to a wide range of problems and situations encountered in the human service professions. Designed for students and practitioners, the book uses a unique problem-solving framework to demonstrate how behavior change principles can be applied to practice situations.

 

Karen Pryor ”Skjut inte hunden”

Karen Pryors underhållande redogörelser för hur inlärningsteori kan användas i praktiken har gjort Don’t Shoot the Dog! till en klassisk bestseller i U.S.A. Den här reviderade utgåvan bjuder på ännu mer av hennes insikter i djurs – och människors – beteenden. Författaren är en kraftfull förespråkare av principerna för positiv förstärkning och dess användning i ny inlärning. Här kommer hemligheterna med att förändra beteendet hos sällskapdjur, barn – till och med dig själv – utan att skrika, hota, tvinga, bestraffa, skuldbelasta… eller skjuta hunden. 

Läs om principerna för den revolutionerande ”klickerträningsmetoden”, som haft fenomenal framgång tack vare den omedelbara responsen – det råder ingen tvekan om vilket beteende du belönar. 

- Åtta metoder för hur man blir av med oönskade beteenden – allt från kattens klösande på möblerna till slarviga rumskamrater. 

- De tio ”shapinglagarna” – för resultat utan stress eller smärta genom ”affection training” 

- Tips om hur du får hunden rumsren, blir bättre i tennis, eller hanterar en omöjlig tonåring... 

- Spännande nya användningsområden för förstärkningsträning 

Citat: ”Den här boken har förändrat mitt liv!” Upptäck varför, och hur du också kan ha glädje av dessa kunskaper i din vardag...

 

Giacomo d’Elia ”Det kognitiva samtalet i vården”

Patientsamtal kan många gånger upplevas som frustrerande, både av behandlaren och patienten. Man talar bredvid varandra och en verklig förståelse kanske aldrig uppstår i mötet. Utgångspunkt för "Det kognitiva samtalet i vården" är behovet av nya kliniska verktyg för patientkontakt och en vägledning i samtalsmetodik för de yrkeskategorier inom vårdområdet som direkt möter patienterna: läkare och blivande läkare, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Boken vill guida behandlaren att bli en inre observatör i patientens tankevärld. På så sätt kan patientens oro, rädsla, sorg, ilska och, hjälpsökande beteende bli lättare att förstå. När behandlaren har kunskap om patientens egna tankar, föreställningar och "hypoteser" om sina symtom har han eller hon också lättare att bemöta patienten med respekt. Mycket talar för att ett sådant bemötande också kan påverka patientens tillstånd i gynnsam riktning.Metoden integrerar kognitiv teori och praktik, anknytningsteori, välbeprövade relationsskapande färdigheter och kunskap om en sokratisk, "förlösande" hållning. Boken är mycket pedagogiskt strukturerad kring tre variationer på samma tema: det lyssnande samtalet, det inre samtalet och det sokratiska samtalet. Dessa aspekter bildar tillsammans det kognitiva samtalet. Talrika exempel ur vardagen i vården gör boken konkret och lättillgänglig. Fortlöpande summeringar gör att arbetssättet fördjupas och utvecklas utan att texten blir abstrakt.

 

Jakobsen ”Existensens psykologi”

Den existentiella psykologin beskriver och analyserar den moderna människans livsfrågor med hjälp av andliga och etiska diskussioner, ofta med inspiration från filosofi och skönlitteratur. Existentiellt inriktad psykologi har utvecklats på en humanistisk-filosofisk grund och har alltså inte rötter i medicinen och naturvetenskapen och utgår inte heller från egna terapeutiska erfarenheter. Den syftar snarare till att ge behandlare av alla slag ett perspektiv på patienternas existentiella problem på en filosofisk nivå och försöker därmed undvika att sjukdomsförklara företeelser som hör till livet och dess villkor. Intresset för existentiell psykologi har ökat ständigt under den senaste tiden. Bakgrunden till intresset är behovet av psykologiskt stöd vid livskriser och det allmänt ökande behovet av en diskussion kring livsfrågor i en tid då många av de värderingar som tidigare ärvdes från generation till generation inte längre lever kvar. Denna bok är en pedagogiskt skriven introduktion till den existentiella psykologin och kan ses som en blandning av lärobok, allmän livsfilosofi och handbok i levnadskonst, hela tiden med ett strikt humanistiskt grundperspektiv. Boken tar upp det vi brukar kalla för livsfrågor: Livets mening, kris och utveckling, sjukdom och hälsa som livssätt, att stå inför döden, ensamhet och gemenskap, val, frihet och plikt, livsmod och livskraft. Författaren tar upp, diskuterar och utvecklar begrepp som sjukt och friskt och visar hur människans psykiska problem kan förstås som reaktioner på existentiella utmaningar, otillräckliga försvar och krisartade sammanbrott. Han går på ett mycket konkret sätt igenom de fyra olika livsutmaningarna – de grundläggande dilemman som varje människa måste hantera under livets gång: att möta döden, att stå ensam, att finna en mening i meningslösheten och hantera sin valfrihet. I ett appendix redogör författaren också för de viktigaste existentiella psykologerna och deras verk. Boken riktar sig till yrkesverksamma och studerande inom psykologi, alla som är intresserade av filosofi och livsåskådningsfrågor samt de som arbetar inom vård och omsorg.

 

Emmy van  Deurzen ”Vardagens mysterier”

Vardagens mysterier presenteras ett filosofiskt alternativ till de accepterade formerna av psykologisk behandling. Här betonas sådana livsproblem och mänskliga dilemman som ofta förbises av de praktiker som är inriktade på personlig psykopatologi. Emmy van Deurzen uppmuntrar verksamma terapeuter att anta ett kritiskt perspektiv på den växande yrkeskårens teori och praktik. 

Boken presenterar klart och tydligt de filosofiska tankar som den existentiella psykoterapin omfattar och den sammanfattar de bidrag som har gjorts av bl a Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger och Sartre. Författaren formulerar en systematisk och praktisk existentiell psykoterapimetod som hon belyser med en utförlig fallbeskrivning. Hon visar också hur existentiella tankar har tillämpats av ett antal välkända psykoterapeuter och psykonalytiker de senaste hundra åren. 

I Vardagens mysterier ges ett nytt perspektiv för alla som utbildar sig i psykoterapi, rådgivning och psykoanalys. För dem som redan är etablerade praktiker är boken en stimulerande källa till tankar om vanligt, vardagligt liv samt om det oförklarliga i mänskliga upplevelser.

 

Viktor Frankl ”Livet måste ha mening”

Vilka är de faktorer som inverkar på en människas förmåga att klara av kriser och svåra levnadsförhållanden? Vad är det som gör att vissa överlever med en bibehållen, och ibland även fördjupad, känsla av meningsfullhet?

Viktor Frankl (1905–1997), en av psykologins stora pionjärer, har sysslat med dessa frågor under större delen av sitt liv. I denna klassiker ges en inblick i hur hans teorier växer fram under åren som fånge i olika koncentrationsläger under andra världskriget.

Livet måste ha mening är såld i 9 miljoner exemplar världen över!

Intresset för den existentiella psykologin ökar stadigt, och de frågor den ställer blir alltmer uppmärksammade i olika utbildningar inom vård och omsorg.

 

”Viljan till mening”

Är det möjligt att orka leva vidare när man finner livet fyllt av lidande, skuld och död? Är det möjligt att se lidande, livsleda och död som uttryck för något annat än total meningslöshet? Vad är det som gör att vissa människor kan utstå svårigheter, där andra dukar under och ger upp?

Det är frågor som många av dagens människor går och bär på. Den existentiella ångesten tilltar allt mer i vår tid. Människor blir deprimerade, apatiska och vilsna. Många begår självmord i desperation. Välfärdssamhällets baksida ger sig till känna på ett brutalt sätt. Det behövs mer än materiell standard för att finna en mening i livet.

Hela denna problematik insåg Viktor Frankl (1905-1997), en av världens ledande auktoriteter när det gäller behandlingen av existentiell ångest. Han utarbetade en speciell terapi, logoterapin, för att hjälpa människor i sådana situationer. Enligt denna terapi är terapeutens främsta uppgift att hjälpa patienten att finna meningen med sitt liv. Det är om grunderna och tillämpningen av logoterapin som denna bok handlar.

Aron Antonovsky ”Hälsans mysterium”

Den mänskliga tillvaron är full av påfrestningar – motgångar, krav, konflikter och olika slags problem som måste lösas. Vad är det som gör att en del av oss klarar av svåra påfrestningar med hälsan i behåll – och till och med kanske växer och vidareutvecklas av det? Detta är den fråga Antonovsky ställer. Hans svar är att motståndskraften beror på vår känsla av sammanhang, KASAM (på engelska SOC, Sense of Coherence), dvs den utsträckning i vilken vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. Han diskuterar hur denna känsla byggs upp hos barn och vuxna och på vilket sätt den inverkar på vår hälsa. Han presenterar ett testinstrument för att mäta den och han redogör för olika forskningsresultat som stöder hans tes om dess stora betydelse. Boken gavs ut 1991 i Sverige och har sålt i 40.000 exemplar sedan dess. Den har betytt mycket för vändningen inom medicinsk forskning, från en total koncentration på sjukdomsförloppet och patogenesen till ett studium av friskfaktorerna och salutogenesen.  

 

Robert J Lifton ”The Nazi doctors and the psychology of genicide”

An agonizing account of what doctors can do when they are transformed by their culture. To read of the medical experiments at Auschwitz -- 'They took us because they didn't have rabbits' -- will make it harder for us physicians ever again to be corrupted

 

Marsha Linehan ”Dialektisk beteendeterapi”

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en psykoterapi som tagits fram särskilt för klienter med borderlinepersonlighetsstörning. Metoden kombinerar bland annat zenbuddistisk meditationsteknik och beteendeterapi och det är dialektiken mellan acceptans och förändring som givit terapin dess namnDBT-klienten går både i individualterapi och i färdighetsträning. I färdighetsträningen, som oftast bedrivs i grupp, lär klienten sig olika nya sätt att hantera livet, och i individualterapin får hon hjälp och stöd att tillämpa dessa. Färdighetsträningen omfattar fyra huvudområden som beskrivs i detalj i boken: att kunna vara uppmärksam och närvarande i nuet, att kunna skapa och vidmakthålla goda relationer till andra, att kunna reglera sina känslor och att kunna stå ut i svåra situationer utan att ta till destruktiva beteenden. Första delen av boken består av en beskrivning av individualterapin av Åsa Nilsonne. Sedan följer Marsha Linehans utförliga instruktioner till den blivande färdighetstränaren samt de arbetsblad som används i träningen. Boken riktar sig till läkare, sjuksköterskor, psykologer och socionomer som arbetar med psykoterapi och/eller

Miller & Rollnick ”Motiverande samtal”

Om att hjälpa människor till förändring. Motiverande samtal är en teknik som bygger på autonomiprincipen och människans möjlighet att göra val. Beställes via Kriminalvårdsverket. www.kvv.se, artikel 4771

Johansson & Wirbring ”Riskbruk och missbruk”

Många människor dricker för mycket och har ett riskbruk av alkohol som påverkar hälsan och välbefinnandet utan att de för den skull kan uppfattas som missbrukare. Att vara beroende av läkemedel kanske inte heller är något som märks utåt, men kan innebära stora svårigheter i den enskildes liv, liksom för anhöriga. Denna bok fyller ett tomrum då den fokuserar på drogproblem som anses "för små" för den särskilda beroendevården men som ändå allvarligt försämrar människors hälsa och livskvalitet. För en så tidig insats som möjligt behöver alla som arbetar inom primärvård, företagshälsovård, socialtjänst och psykiatrisk öppenvård kunskap om drogrelaterade problem. Boken vänder sig till studerande likaväl som till redan yrkesverksamma. Förhållningssättet i boken bygger på en av WHO understödd modell för arbete med livsstilsförändringar där man betonar samarbete och dialog. Här beskrivs på ett konkret sätt motiverande samtal, en samtalsmetod som syftar till att öka individens vilja och förmåga att förändra sina riskabla drogvanor. Metoder för att kartlägga bl a konsumtion och konsekvenser lärs ut. Boken redogör också för behandlingsinsatser, t ex enkla interventioner vid alkoholproblem och långsam nedtrappning vid läkemedelsberoende. Även basfakta om droger presenteras

Erich Fromm ”Flykten från friheten”

En djuplodande socialpsykologisk framställning av orsakerna till de massrörelser som hotar den nutida demokratin. Människornas yttre frigörelse har inte svarat mot någon inre frigörelse utan i stället skapat ensamhet och ångest. För att undkomma dessa känslor har vi utbildat en serie flyktmekanismer – bort från friheten. Tyskarnas underkastelse under den nazistiska maktapparaten är ett exempel på detta, menar Fromm. Flykten från friheten är en klassiker inom socialpsykologisk litteratur.

 

”Att ha eller att vara”

En modern klassiker. Boken är en personlig och sammanfattande redovisning av Erich Fromms tes att mänsklighetens överlevande inte bara beror på nödvändiga förändringar i samhället utan också på en radikal förändring av människans livsattityder och personliga förhållningssätt. Att ha och att vara är två skilda livsformer. Att ha innebär ägande och leder till försvar, våld och aggression. Att vara kräver oberoende, frihet, mänsklig mognad och kritiskt förnuft. Kärlek ligger inte inom ägandets utan inom varandets livsform.

”Kärlekens konst”

Är kärlek en konst? Eller är kärlek endast en något man råkar ut för om lyckan är god? Denna lilla bok utgår från att kärlek är en konst, alldeles som att leva är en konst. Att lära sig en konst kräver koncentration, arbete och ödmjukhet på samma sätt som vilken annan konst som helst, t ex musik, måleri, läkekonst eller brobyggnadsteknik. Kärlekens konst tar upp kärleken mellan man och kvinna, mellan föräldrar och barn, kärleken till andra människor och kärleken till Gud. Boken handlar också om vår tids kärlekslöshet och dess orsaker. Analysen av det moderna samhället har blivit ännu mer träffande sedan den skrevs 1956.

Dalai Lama ”Kärlek” Gläd andra genom vänliga handlingar

Visa människor tänker på andra och hjälper dem så gott de kan, och resultatet blir lycka. Kärlek och medkänsla gör både dig själv och andra gott. Genom din vänlighet mot andra öppnas ditt sinne och

ditt hjärta för friden. 

Detta är fredspristagaren Dalai Lamas enkla religion. Det behövs inga tempel. Det behövs ingen komplicerad filosofi. Ditt eget sinne, ditt eget hjärta är templet; din filosofi enkel vänlighet

 

”Lycka”

Nästan varje gång man ser honom skrattar han, eller åtminstone ler. Och han ger alla i sin omgivning lust att le. Han är Dalai Lama, Tibets andlige och världslige ledare, Nobelpristagare och en allt populärare talare och statsman. Varför är han så omtyckt? Redan efter att bara ha tillbringat några minuter i hans sällskap kan man inte låta bli att känna sig lyckligare.

Om man frågar Dalai Lama om han är lycklig svarar han obetingat ja, trots att han genomlidit förlusten av sitt land. Och dessutom säger han att lycka är ändamålet med livet, och att ”själva rörelsen i livet går mot lyckan”. Hur man kommer dithän har alltid varit frågan. Han har försökt besvara den förut, men först nu har han med hjälp av en psykiatriker kunnat förmedla budskapet i ett sammanhang som vi lätt kan ta till oss.

Genom samtal, berättelser och meditationer visar Dalai Lama oss hur vi ska besegra vardaglig oro, otrygghet och nedstämdhet. Tillsammans med Howard C. Cutler utforskar han många sidor av det dagliga livet – inberäknat relationer, förluster och strävan efter rikedom – för att illustrera hur man kan komma förbi hindren styrkt av en djup och varaktig inre frid.

LYCKA! bygger på 2500 års buddhistiska meditationer blandade med en kraftig dos sunt förnuft. Det är en bok som korsar traditionens gränser för att lösa problem som är gemensamma för alla människor. 

Steven Linton  ”Att förstå patienter med smärta”

En omfattande översikt av teorier och aktuell forskning om smärtans psykologi. Bokens första del fokuserar på hur vi uppfattar smärta och i synnerhet hur psykologiska faktorer påverkar detta. Här presenteras även en unik modell som underlättar förståelsen av denna process. Den kliniska tillämpningen av kunskaperna utgör bokens andra del och utgår från frågan om hur smärta kan utvecklas till långvariga problem. 

Antonio Damasio ”Descartes misstag” Känsla, förnuft och den mänskliga hjärnan

På lättflytande fackprosa presenterar Antonio Damasio det aktuella kunskapsläget kring hjärnans betydelse för känsla och förnuft. Han för också läsaren in i filosofiska resonemang kring de nya insikterna om vår hjärna och varför Descartes gjorde ett misstag när han en gång i tiden skilde på kropp och medvetande.

Damasio inleder med några dramatiska fallbeskrivningar där människor efter en hjärnskada förlorat omdömesförmågan, trots att minne, språk och IQ varit intakta. Skadorna ger tillfälle att studera hur hjärnan fungerar, allt från dess livsuppehållande funktioner till tankarnas och känslornas neurobiologiska processer.

Av författarens resonemang står det klart att förnuft och gott omdöme är helt avhängiga den emotionella förmågan. Känslorna är hjärnans förbindelselänk med kroppen.

Damasio resonerar med läsaren, förklarar sina teorier, understryker att de är teorier och inte sanningar, men ändå byggda på neurologisk kunskap. Framställningen fördjupas med litterära, filosofiska och historiska exempel och läsaren förs in i spännande diskussioner kring vad en människa egentligen är.

Boken riktar sig till alla som yrkesmässigt kan ha anledning att röra sig i det neurovetenskapliga fältet: läkare, psykologer, sjukgymnaster, logopeder, arbetsterapeuter. Den lämpar sig även för den grupp av läsare som vill fördjupa sig i hur känsla och förnuft, kropp och själ, egentligen hänger samman i den mänskliga hjärnan.

 

”På jakt efter Spinoza” I På spaning efter Spinoza fokuserar Antonio Damasio på känslorna och deras betydelse mot en evolutionsbiologisk bakgrund. Han lyckas kombinera de senaste forskningsrönen om hur hjärnan fungerar – färska rön inom klinisk neurologi som möjliggörs genom nya tekniska möjligheter att avbilda hjärnan och dess funktioner (båda är Damasios specialområden) – med filosofiska, politiska och existentiella frågor. Han visar hur upplevelsen av glädje och sorg är en av grundvalarna för vår existens och överlevnad. Förmågan att ha emotioner och kunna uppleva känslor har inneburit en fördel för oss i kampen för tillvaron, menar han.

Damasio undersöker vilka mekanismer i hjärnan det är som styr känslor och upplevelser och visar hur den fina interaktionen mellan affekter, medvetande och minne går till. Hans argumentation går ut på att de processer som styr hur vi känner inte bara har betydelse för vår överlevnad, de skapar och motiverar också våra kulturella landvinningar, t ex inom musik, konst och filosofi. De är processer som både håller oss vid liv och gör livet värt att leva.

I den nederländske 1600-talsfilosofen Spinoza ser Damasio en tänkare som var föregångare för mycket av den moderna tidens rön inom neurovetenskapen. Spinoza såg kropp och själ som ett (i motsats till Descartes) och insåg intuitivt att känslor spelar en viktig roll i människans liv och utveckling. Spinoza blir både följeslagare, samtalspartner och mål för Damasios resa i tid och rum. Damasio ser i Spinoza en förebild som visar att kunskap om emotioner och känslor och om kroppens och själens biologi är relevant för att vi ska kunna nå ett fullödigt liv, både för individen och för mänskligheten i stort.

 

Robert Sapolsky  ”Varför zebror inte får magsår”

Som en röd tråd i diskussionen av fenomenet stress i denna bok löper jämförelsen mellan å ena sidan zebran som flyr över savannen för att komma undan ett jagande lejon och, å den andra, en bekymrad villaägare som oroar sig för sina banklån.

För den flyende zebran krävs ett extra energipådrag för att den ska komma undan faran med livet i behåll. Kroppens olika stressreaktioner är optimalt anpassade efter zebrans behov. För den bekymrade villaägaren gäller att han kan bli sjuk av stress – själva stressreaktionen kan med tiden ge skadliga effekter. Om man upplever varje dag som en annalkande katastrof, och inte låter kroppen vila för att bygga upp resurserna på nytt, får man för eller senare betala ett högt pris.

Sapolsky går igenom olika områden där stressen påverkar hur vår kropp fungerar och där ett ständigt stresspåslag kan få ödesdigra konsekvenser. Han diskuterar t.ex.stressens förhållande till diabetes, hjärt-kärlsjukdom, cancer, hjärnans funktion och ett för tidigt åldrande. Samtidigt är han noga med att påpeka att människor är mycket olika i sina reaktioner på stress, både beteendemässigt,känslomässigt och hormonellt. Sapolsky visar också en social medvetenhet när han framhäver en annan mycket viktig stressfaktor – fattigdom.

Boken vänder sig till en vetenskapligt intresserad allmänhet, men kan säkert också finna sin plats inom olika grundutbildningar.

 

David Eberhart ”I trygghetnarkomanernas land”

I Sverige har vi ett överdrivet behov av trygghet och kontroll av alla möjliga och omöjliga faror, skrev överläkaren i psykiatri David Eberhard i en debattartikel i DN hösten 2005. 

Vi borde lära oss värdera och hantera rimliga faror snarare än förbjuda situationer där de kan uppstå! 

Eberhard tyckte sig ha sett att den panikångest han allt oftare möter hos sina patienter på akutmottagningen i Stockholm ha en direkt motsvarighet på samhällelig nivå: själva samhället tycks lida av ett nationellt paniksyndrom och ett slag trygghetsnarkomani. Det höjs rop om att minderåriga inte skall få gå på fotbollsmatcher, skolan bortser helt ifrån att barn älskar att tävla, akademiker väljer hellre betald arbetslöshet än startar eget, den våldsamma drivkraften hos flyktingar som kommer hit bryts snabbt ned av det kravlösa svenska samhällets välvilliga omtanke. Vi måste inse att det faktiskt är farligt att leva, lära våra barn att värdera och hantera faror snarare än att förbjuda allt farligt. 

Paniksyndromet på individnivå leder ofta till total handlingsförlamning, och om man vill skulle man kunna se den bristande handlingskraft som svenska myndigheter gav uttryck för vid den stora tsunamikatastrofen som ett uttryck för den nationella panikångesten. 

Och precis som panikpatienten ser faror i allt som faktiskt kan vara farligt men sällan är det, har landet Sverige ett överdrivet behov av trygghet och kontroll när vi snarare behöver arbete, husrum och kärlek. Människan är inte född till trygghet. Trygghet föder rädsla på samma sätt som paniksyndrom ger överdriven vilja till att undvika faror. 

Eberhard driver och prövar sin tes och drar fram mängder av exempel, alltifrån säkerhetsbälten och cykelhjälmar till curlingföräldrar och förbud mot djungelolja! Det är en tankeväckande läsning och boken kommer säkert möta många invändningar och leda till debatt.

 

Hougaard ”Curlingföräldrar och servicebarn en handbok i barnuppfostran”

En curlingförälder gör allt för att sopa rent framför sina barn så att de snabbt, lätt och smärtfritt ska ta sig fram i livet. Ett servicebarn betjänas av sina föräldrar utan att det krävs så mycket tillbaks av dem. Men priset för detta är högt: vi får föräldrar som inte klarar av att sätta gränser och barn som inte kan visa respekt för vuxna och andra barn.

Detta är boken som lanserade begreppet curlingförälder och lär oss hur föräldrar kan våga vara vuxna och sätta gränser för våra barn.

I Curlingföräldrar och servicebarn visar författaren på problemen, ofta på ett tillspetsat och humoristiskt sätt, men ger också förslag på hur vi kan hitta nya vägar till den goda barnuppfostran där barn får lov att vara barn och där vuxna vågar ta sitt ansvar.

·        

Dag Hammarsköld ”Vägmärken”

Efter Dag Hammarskjölds död i september 1961 fann man i hans bostad i New York ett manuskript med titeln Vägmärken. I ett närslutet brev kallade han anteckningarna för "en sorts 'vitbok' rörande mina förhandlingar med mig själv - och Gud".

Dag Hammarskjölds bok är idag en klassiker. Efter utgivningen 1963 har Vägmärken översatts till en mängd språk - och nya läsare finner ständigt vägen till en av den svenska litteraturens mest säregna tänkare. 

Dag Hammarskjöld föddes 1905. Han var FN:s generalsekreterare från 1953 till sin död 1961 och ledamot av Svenska Akademien från 1954.År 1961 erhöll han postumt Nobels fredspris.

Ken Wilber ”En kortfattad historia om allting”

Ken Wilber - vår tids kanske främste tänkare - är ibland lite lättsinnig när han sätter namn på sina böcker. Här har han velat travestera Stephen Hawkings A Brief History of Time, men Wilbers bok är inte kort och den är inte historia heller - snarare är den ett svindlande panorama över världens och livets och medvetandets former och över den mänskliga tankens stora idéer. Ja, över »allt« - där visar titeln rätt. Wilber har en naturvetenskaplig grundexamen, men han lämnade tidigt det akademiska livet för att ägna sig åt österländsk filosofi och religion och bedriva andliga övningar. Det senare har han gjort så grundligt att han här kan framställa vad man kan uppleva under meditation så att det blir förståeligt för alla - något han möjligen är ensam om. Wilber är något så paradoxalt som en Platon, Plotinos och Schelling från Lincoln, Nebraska. Därför har han också mötts med tystnad från den svenska akademiska världen, som håller sig med andra ideal. Men han skriver för vår tid, han är den tänkare världen behöver i dag. I själva verket är kraften i hans ansats, omfattningen av hans produktion, och därtill hans skarpsinne och lärdom, hans pedagogiska klarhet och språkliga talang sådana att det finns all anledning att rikta sökarljuset på honom. Det är en stor händelse när ett av Wilbers centrala verk nu ges ut på svenska. Han är född 1949 och har gett ut nitton böcker om vetenskap och andlighet. Han är i dag den mest översatte amerikanska akademiska författaren med böcker utgivna i 25 länder.

 

 SBU-rapporterna om ångest- och depressionsbehandling