Sjukskrivningspolicy för vårdcentraler

Sjukskrivningspolicy för vårdcentraler

Efter Monika Engblom, Distriktsläkare, STHM

         Övergripande mål: Läkarna på vårdcentralen är nöjda med sina sjukskrivningar.

Sjukskrivningar initieras på medicinsk indikation efter en medicinsk bedömning som utmynnat i bedömningen att det föreligger en arbetsoförmåga beroende av sjukdom.

 

Delmål:

Hög försäkringsmedicinsk kompetens i läkargruppen med kunskap om ”steg för steg-modellen” och arbetsgivarens ansvar.

Medvetenhet om nytta respektive risker med sjukskrivning som behandling.

Ökad uppmärksamhet angående risker med sjukskrivningen när denna inleds.

 

Specificerade mål:

Att aldrig känna sig tvingad att sjukskriva pga tidsbrist eller krav från patienten.

Att kunna rådgöra med kollega.

Att större andel av sjukskrivningarna sker på deltid.

Att retroaktiva sjukskrivningar endast utfärdas i undantagsfall.

Att förstadagsintyg endast utfärdas om patienten uppvisar föreläggande om det samt att orsaken är medicinskt prioriterad.

Att inte sjukskriva när egen sjukanmälan är tillräckligt.

Att 25%ig sjukskrivning alltid har ett planerat slutdatum.

Att hänvisa till Företagshälsovård när sådan finns och besvären är arbetsrelaterade.

Att minimera antalet sjukskrivningar per telefon.

 

För att nå målen:

Statistisk feedback angående gruppens och varje enskild doktors sjukskrivningstrend kvartalsvis.

 

Utbildning och kollegial diskussion kring försäkringsmedicinska frågor, policydokument och enskilda ärenden 2 ggr per termin.

 

Fungerande samarbete med FK via ”hotline telefon” med möjlighet att nå ansvarig handläggare. Regelbundna, problemorienterade träffar med FK och samarbete med AF, AF-rehab och soc.

 

Ej patientansvarig läkare sjukskriver maximalt 1 vecka samt snar kontakt med ordinarie läkare.

AT- och ST-läkare ska inte sjukskriva mer än 1 månad utan att rådgöra med ordinarie distriktsläkare/handledare.

 

Planering för ev. förlängning av påbörjad sjukskrivning ska finnas tydligt formulerad i journalen för kollegor och telefonrådgivare att ta del av.

 

Alla nyanställa läkare ska ta del av rådande sjukskrivningspolicy.

 

Återkommande utbildningsinslag om sjukskrivning även för annan personal än läkare.