Riktlinjer för sjukskrivning på Sorgenfrimottagningen

Riktlinjer för sjukskrivning på Sorgenfrimottagningen 071024

Efter Bengt G Jönnson Distriktsläkare Malmö

Bakgrund

Antalet sjukskrivningar i Sverige har fördubblats de senaste 10 åren trots att det inte finns någon medicinsk grund för detta .

Läkaren är aldrig skyldig att utfärda sjukintyg, endast intyg om vården.

 

Övergripande mål

Alla kolleger bör ha ett salutogent förhållningssätt till patienten. Sjukskrivningen får ej styras av läkarens önskan att tillfredställa patientens krav på sjukskrivning. Läkarens förhållningssätt bör istället grundas på att bota , lindra och trösta självständiga individer.

Vid sjukskrivning ska läkaren kunna motivera för sig själv och sin patient på vilket sätt en sjukskrivning är nödvändig och hur denna behandling hjälper patienten till en bättre hälsa.

 

Delmål

Om det uppstår önskemål om sjukskrivning vid telefon rådgivning ska alltid ssk informera behandlande läkare först. Endast om denne är frånvarande får patienten bokas till annan dr..

 

Vid inledandet av en sjukskrivning måste läkaren alltid formulera en plan för patienten som ska dokumenteras om hur och när hon/han planeras kunna återvända till sitt arbete.

 

Om FHV finns hänvisas patient dit i första hand om tillståndet är arbetsrelaterat.

Arbetsplatsrelaterad psykisk ohälsa måste tidigt identifieras och bör endast i undantagsfall utgöra grund för sjukskrivning. Läkaren bör istället identifiera patientens förväntningar på sitt arbete och eventuellt stödja dennes tankar om hur han /hon kan lösa den uppkomna situationen på ett konstruktivt sätt.

 

Arbetslös patient bör endast i undantagsfall sjukskrivas. Arbetsförmågan ska prövas mot hela arbetsmarknaden. Vid behov författas istället intyg till AF om lämpliga arbetsuppgifter.

 

Planera in avstämningsmöte inom en månad med arbetsgivare och FK i sjukskrivningen. Om möjligt, koppla in arbetsgivare redan på mottagningen via telefon. Stöd patienten och arbetsgivaren att hitta alternativa lösningar/sysselsättningar.

 

Specialistläkarna ska stödja utbildningsläkaren aktivt i sjukskrivningssituationen.

ST/AT –läkare  bör ej sjukskriva längre perioder än 2v utan handledning..

 

En behandling med sjukskrivning får aldrig inledas pga. av tidsbrist i konsultationen med tanke på riskerna.  Ta tillbaka patienten inom några dagar och fundera över eventuella fördelar med en sjukskrivning som behandling.

 

Tänk deltidssjukskrivning i första hand när du överhuvudtaget funderar på sjukskrivning som 

behandling.

Om patienten begär en second opinion ska patienten informeras om att vi har en gemensam sjukskrivnings policy.

 

I samband med utfärdande av sjukintyg mer än en månad och utfärdande av LOH ska  provtagning avseende alkohol alltid övervägas.

 

Sorgenfrimottagningen bör inleda samarbete med andra kliniker, ex psykiatri och ortopedi, för att klargöra hur vi ser på sjukskrivning som behandlingsform och komma överens om samarbetsformer mellan klinikerna.

 

Sjukskrivningar per telefon ska endast ske i undantagsfall.

 

Sjukskrivning får aldrig ske pga. att patient anger ekonomiska skäl .

 

Sjukskrivningsriktlinjerna ska förankras i samliga personalgrupper på mottagningen.

 

Slutord

 

Läkarna på mottagningen ska fortlöpande föra gemensamma diskussioner om sjuskrivningar och vårt förhållningssätt samt regelbundet ta upp aktuell sjukskrivningsstatisk.

 

Läkarna på mottagningen bör erbjudas utbildning i konflikthantering för att bättre kunna uppnå sina intentioner i konsultationen. Ex träna oss i frustrationstolerans –att ta del av patientens lidande utan att alltid försöka ta bort det. Vi bör undvika att plocka patienten ur sitt sammanhang och på så sett bidra till patientens flykt från obehagliga känslor.

Tänk på att en sjukskrivning riskerar att förstärka patientens känsla av att vara svag och skör